"de Ruffec"

   

De Ruffec (V) NL 01-4220542
1e Nationaal NPO Ruffec Afdeling 11 tegen 1.565 duiven